Hukukun Tanımı ve Unsurları

Dünya, hukuku ve adaleti savunması gereken bir ülkedir ve bu 1945 Anayasasında belirtilmiştir, hukukun varlığıyla birlikte hükümetin işleyişini düzenlemede, toplumda adalet ve düzeni sağlamada temel bir temel haline gelebilir. Kanun nedir?

Hukukun tanımı, toplumdaki insan davranışını düzenleyen bir kurallar bütünüdür ve ihlal edenler için yaptırımlar vardır. Hukuk, insan-insan ilişkilerini, insan-topluluğu ve toplum-toplumu zorlama, bağlama ve düzenleme niteliğine sahiptir.

Hukukun tesis edilmesinin amacı sosyal hayatta iyiliği, adaleti ve düzeni garanti altına alabilmektir. Hukuk, bir grup ulusun düzenini oluşturmak ve belirli bir alana uygulamak için bir araç olarak da kullanılabilir.

Bir görüş, dünyadaki hukuk sisteminin gerçek bir hukuk sistemi olmadığını, daha ziyade örf ve adet hukuku, Avrupa hukuku ve dini hukukun bir karışımı olduğunu varsaymaktadır. Hollanda, ulusal kanun yapma sürecinde çok büyük bir etkiye sahiptir, çünkü Hollanda çok uzun süredir Dünyayı sömürgeleştirmiştir.

Bunun yanı sıra dünyada din hukuku da çok etkilidir çünkü Dünya tek bir dinden, özellikle İslam'dan büyük etkiye sahip bir ülkedir. Bu evlilik, akrabalık ve miras kanunlarında olduğu gibi açıktır.

(Ayrıca şunu okuyun: Dünyada Koruma ve Kanun Yaptırımı)

Bu arada, örf ve adet hukukunun dünyadaki kanunlar üzerindeki etkisi, örf ve adet hukukunun nesilden nesile aktarılan bir kanun olmasından dolayı dolaylı olarak iç hukuku büyük ölçüde etkileyecektir.

Yasal Unsurlar

Genel olarak hukuki unsurlar, hukuku oluşturan her şey olarak yorumlanabilir. Bir hukukun anlaşılması ve formüle edilmesinde bulunması gereken 4 hukuk unsuru vardır, yani:

1. İnsan davranışının düzenleyicisi olarak hukuk

Esas itibarıyla hukuk, çeşitli emir ve yasaklar içeren sosyal yaşamdaki insan davranış veya eylemlerini düzenlemek için oluşturulmuştur.

2. Yasa, düzenleyici kurum tarafından yapılır

Yasal düzenlemeler yetkili kurum veya kuruluş tarafından oluşturulur. Bu nedenle, her kişi veya kurum yasal ürünler üretme hakkına ve yetkisine sahip değildir, sadece anlaşma ile belirlenen yetkili bir kurum bunu yapabilir. Özel şahıslar tarafından değil, resmi devlet kurumları tarafından yapılan Ceza Kanunu buna bir örnektir.

3. Kanun zorlayıcıdır

Bu durumda kanunen herkes mevcut kurallara istisnasız uymakla yükümlüdür. Hukuku toplumda geçerli olan diğer normlardan ayıran şey budur. Yasa sınıfa, etnik kökene veya ırka bakmıyor.

4. Yasanın katı yaptırımları vardır

Yasal bir üründeki son unsur, katı yaptırımların varlığıdır. Bu yaptırımlar, karşılıklı olarak mutabık kalınan mevzuatta düzenlenir. İnsanlar belirlenmiş kuralları ihlal ettiklerinde hapis, para cezası ve hatta ölüm cezası gibi caydırıcı yaptırımlar alacaklar. Örneğin, trafik ihlalinde bulunanlara yönelik yaptırımlar biletlenecek veya para cezasına çarptırılacaktır.